Bel ons

Het kenniscentrum voor opleidingen en logistiek advies

PRIVACY BELEID van Truckador

Inhoud

1. Algemeen
2. Bescherming van uw meegedeelde persoonsgegevens, een prioriteit voor Truckador
3. Verantwoordelijke voor de verwerking en Verwerker
4. Toegang tot het Platform als « Gebruiker »
5. Doel van de verwerking van persoonsgegevens
6. Welke rechten heeft u op uw gegevens?
7. Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?
8. Welke gegevens worden bewaard en voor welke doeleinden?
9. Over het delen en bewaren van uw persoonsgegevens
10. Gegevens die automatisch worden opgeslagen op uw computer of toestel – cookies en voorkeursgegevens
11. Wijzigingen aan de Policy met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
12. De leidende toezichthoudende autoriteit voor Truckador

 

 

1. Algemeen

1.1 Elk gebruik van de website (voor het consulteren van het aanbod van opleidingen alsook voor het overgaan tot inschrijving (bestelling) van de opleiding, hierna de “Website”) en van het platform, zijnde (i) enerzijds een algemeen toegankelijk online portaal via hetwelk u, als de Aangestelde (zijnde elke werknemer, aangestelde, zaakvoerder of bestuurder) van de Klant het opleidingstraject van de (verschillende) chauffeurs in dienst van de Klant kunnen volgen met visualisatie van de reeds gevolgde en nog te volgen opleidingen (hierna het “Algemeen Toegankelijk Luik”); en (ii) anderzijds een afzonderlijk online portaal voor betalende Klanten voor het zelfstandig beheer en administratie, aanpassing en opvolging van het opleidingstraject van de (verschillende) chauffeurs in dienst van de Klant (zijnde betalende beheertool, hierna het “Betalend Luik”; het Algemeen Toegankelijk Luik en het Betalend Luik worden hierna gezamenlijk aangeduid als het “Platform”), impliceert dat u als gebruiker van het Platform (hierna “Gebruiker”) kennis heeft genomen van en dat u akkoord gaat met alle clausules van de onderhavige privacyverklaring (hierna “Policy”).


1.2 Gelieve de Website en het Platform niet te gebruiken wanneer u niet akkoord gaat met één of meerdere aspecten van deze Policy met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Uw gebruik van de Website en het Platform geeft aan dat u ons privacy beleid zoals beschreven in deze Policy hebt gelezen en aanvaard.

2. Bescherming van uw meegedeelde persoonsgegevens, een prioriteit voor Truckador

2.1 Truckador BVBA met maatschappelijke zetel te 8450 Bredene, Vijverstraat 3, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0896.043.933 (hierna “Truckador”) is begaan met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de Gebruikers van de Website en/of het Platform en van de meegedeelde gegevens op de Website en/of het Platform. Truckador beseft dat vele Gebruikers van de Website en/of het Platform bezorgd zijn over de informatie die ze verstrekken, aanleveren of ingeven en hoe Truckador deze informatie gebruikt en behandelt. Deze Policy is ontwikkeld om deze belangen te behandelen en te behartigen.

2.2 De bescherming van persoonsgegevens is een prioriteit voor Truckador en Truckador verbindt zich ertoe om de confidentialiteit van de gegevens die haar worden meegedeeld of waartoe zij toegang heeft te waarborgen.

2.3. Wens je meer informatie over de privacy wetgeving in België dan kan je terecht op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

2.4. Op http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL.
kan u de volledige Europese verordening over de bescherming van jouw persoonsgegevens raadplegen.

2.5.      Truckador heeft een Data Protection Officer (DPO) aangesteld. Onze DPO kan je ook altijd contacteren op

 • Het adres Prinses Elisabethlaan, 81 te 8450 Bredene
 • Via e-mail op het e-mailadres info@truckador.be

3. Verantwoordelijke voor de verwerking en Verwerker

3.1 Truckador is de verwerkersverantwoordelijke voor de verwerking van door U meegedeelde (persoons)gegevens bij het gebruik van de Website en/of het Platform.

4. Toegang tot het Platform als « Gebruiker »

4.1 Om op de Website opleidingen te boeken, moet u, als Aangestelde van de Klant, uzelf en de Klant online inschrijven en hierbij de gevraagde gegevens (met inbegrip van, doch niet beperkt tot de vennootschapsgegevens van de Klant, waaronder het ondernemingsnummer) aanleveren.

4.2 Om het Platform te kunnen gebruiken en gebruik te maken kunnen maken van de verschillende diensten en functionaliteiten van het Platform, moet u zich online inschrijven (door Gebruiker te worden van het Platform), overeenkomstig de bepalingen uit de Algemene voorwaarden.

4.3 Om het Algemeen Toegankelijk Luik van het Platform te kunnen gebruiken dient de Klant reeds geregistreerd te zijn op de Website en dient u, zijnde de Aangestelde van de Klant bij het eerste gebruik van het Platform een account aan te maken om op het Platform te kunnen inloggen. Voor het aanmaken van een account alsook voor het inloggen op het Platform zal u (als Gebruiker) dienen te beschikken over de registratiegegevens van de Klant (met inbegrip van de vennootschapsgegevens van de Klant, waaronder het ondernemingsnummer).

4.4 Toegang tot het Betalend Luik van het Platform is enkel mogelijk voor de Aangestelde van een Klant die reeds voorafgaandelijk voor de bijkomende beheertool hebben betaald.

5. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

5.1 De persoonsgegevens die worden meegedeeld aan Truckador bij gebruik van de Website en/of het Platform (met inbegrip van identificatie- of vennootschapsgegevens, contactgegevens en locatiegegevens waar meegedeeld), worden verwerkt om Truckador toe te laten volgende doelen te verwezenlijken:

 • ervoor te zorgen dat haar producten en diensten in optimale kwaliteit geleverd worden;
 • de commerciële band met de Gebruiker te beheren, en te verzekeren dat er navolging wordt gegeven aan de verzoeken die aan haar worden gericht en de bestellingen (inschrijven op opleidingen) die bij haar worden geplaatst;
 • het promoten van producten en diensten die worden aangeboden door Truckador
 • leveren van de diensten (aanbieden van opleidingen) op de Website;
 • het leveren van beheer- en consultatiediensten in de beschikbare tool op het Algemeen Toegankelijk Luik van het Platform
 • leveren van diensten (beheer, consultatie en administratietool waarbij de overzichten handmatig kunnen worden aangevuld of aangepast) op het Betalend Luik van het Platform;
 • het optimaliseren van het beheer en de inhoud van het Platform;
 • Het naleven van de wettelijke of reglementaire bepalingen die op Truckador rusten.

5.2 Wanneer u onze Website bezoekt en/of het Platform gebruikt, verschaft u als Gebruiker twee soorten informatie:

 • (persoonlijke) informatie en gegevens van u (als Aangestelde), de Klant en de chauffeurs in dienst van de Klant, die u bewust kenbaar wenst te maken en die op individuele basis per Klant verzameld worden ; en
 • algemene gebruikersinformatie die geen persoonlijk identificeerbare informatie bevat en die op geaggregeerde basis verkregen wordt telkens als u het Platform gebruikt (zie artikel 8 en 9).

5.3 Truckador nodigt de Gebruikers die de Website en/of het Platform gebruiken uit om vragen te stellen en opmerkingen te geven met betrekking tot de verschillende rubrieken van de Website en/of het Platform. De e-mailadressen en bepaalde andere gegevens van de Gebruikers worden verzameld om toe te laten om eenvoudiger te kunnen antwoorden op de gestelde vragen.

5.4 Alle elementen van de door u meegedeelde informatie en gegevens op de Website en/of het Platform kunnen worden beschouwd als persoonsgegevens (naam en gegevens van u, de Klant, gegevens van de desbetreffende chauffeurs, rijbewijzen, etc.).

5.5 De gegevens worden verwerkt om de Website en/of het Platform toe te laten te functioneren en om:

 • de doelen te bereiken waarvoor de Website en het Platform werden opgericht (aanbieden van opleidingen, informatie over de producten en/of diensten die door Truckador worden aangeboden of verschaft, reserveren/vastleggen van opleidingen, beheer van opleidingen en/of beheer van de door U meegedeelde gegevens, toegang en gebruik tot het Algemeen Toegankelijk Luik en - indien van toepassing - het Betalend Luik);
 • om het beheer van de Website en het Platform te optimaliseren; en
 • om de kwaliteit van de Truckador producten en diensten te verbeteren.

5.6. Truckador moet wettelijke verplichtingen naleven. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken. Hierbij sommen we de belangrijkste op:

 • fiscaal recht
 • handelsrecht
 • respecteren van de verkeerswetgeving en de bijhorende opleidingen
 • de mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een taak van openbaar belang.

5.7. Truckador moet zijn contract met U kunnen uitvoeren. Als klant doe je een beroep op onze diensten. Om u een correcte uitvoering van onze overeenkomst en afspraak te waarborgen moeten wij deze contracten en afspraken administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

Dit geldt eveneens als u leverancier van Truckador bent. Ook dan dienen we het contract te respecteren en moeten wij de leverancierscontracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

5.8 Wij hebben als commercieel bedrijf een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens. Daarbij letten we op dat er een goed evenwicht bestaat tussen jouw recht op privacy en de gerechtvaardigde belangen van Truckador. Mocht je toch nog bezwaren hebben tegen de verwerkingen onder deze basisgrond dan kan je bezwaar indienen tegen deze verwerkingen.

Truckador wenst met u, als bestaande klant en actieve prospect, te blijven communiceren via onze nieuwsbrieven. Dit kan op uw specifieke vraag of wij weten dat u interesse heeft in onze nieuwe diensten. Gezien wij tot doel hebben om u steeds een betere service aan te bieden en dit aan u willen communiceren, verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketing onder het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf om te ondernemen. Deze informatie kan U op allerlei manieren bereiken namelijk via e-mail, per post, per telefoon en op evenementen. Wij kiezen het meest geschikte kanaal dat u zo weinig mogelijk stoort. Mocht u toch onze commerciële communicaties niet wensen te ontvangen dan kan u ons dit gewoon laten weten en zullen we u niet langer lastigvallen. U kan dit voor al onze communicaties doen ofwel voor een van de verschillende kanalen.

5.9 Door de Website te bezoeken of te gebruiken en het Platform te gebruiken, aanvaardt u ten volle kennis te hebben genomen van het feit dat de verwerking zal plaatsvinden met het oog op het bereiken van bovengenoemde doelen.

6. Welke rechten heeft u op uw gegevens?

6.1 U hebt op ieder moment het recht om u gratis te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

6.2 U beschikt op ieder moment over de volgende rechten:

 • U mag altijd de door ons verwerkte persoonsgegevens inzien.
 • U kan uw persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen
 • Uw persoonsgegevens doen wissen
 • Beperking van de verwerking op uw persoonsgegevens
 • Recht om bezwaar in te dienen
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens
 • Recht om klacht in te dienen : gaat U niet akkoord met ons standpunt dan kan U zich richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. De contactgegevens zijn :
  • Gegevensbeschermingautoriteit
   Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  • +32 (0)2 274 48 00 / Contact@apd-gba.be

Om uw rechten uit te oefenen volstaat het om een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek te verzenden aan de verantwoordelijke voor de verwerking, Truckador, Pr. Elisabethlaan 81 B-8450 Bredene (of via e-mail info@truckador.be). Indien u werkzaam bent binnen een bedrijf dat klant is van Truckador, gelieve eveneens uw functie of hoedanigheid in de aanvraag te vermelden.

Om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent, willen we uw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met uw identiteit. Dit kan door een kopie van uw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even uw pasfoto en identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter bescherming van uw privacy.

Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij u. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.

6.3 Voor al uw vragen, kan u contact opnemen via de website Truckador of door onze klantendienst op te bellen op het nummer 059/445380.

7. Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

7.1 Om in de mate van het mogelijke te vermijden dat onbevoegde personen toegang zouden verkrijgen tot de Website en het Platform en persoonsgegevens zouden aanpassen, kopiëren, of verkeerdelijk gebruiken, heeft Truckador verschillende maatregelen getroffen en strikte organisatorische en veiligheidsprocedures in het leven geroepen vanaf de verzameling van de gegevens tot aan hun bewaring. Het is voornamelijk om die reden dat de paswoorden die worden meegedeeld door de Gebruikers om toegang te verkrijgen tot de Website en het Platform zijn versleuteld.

7.2 Truckador wenst niettemin de aandacht van de bezoekers en Gebruikers van de Website alsook de Gebruikers van het Platform in zijn geheel te vestigen op het feit dat geen enkel netwerk, en vooral het internet, niet volledig veilig is. Behalve in geval van bedrog of zware fout, kan Truckador niet aansprakelijk gesteld worden in het geval van verlies, schade, of ongeoorloofde verwerving van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van het gebruik van het Platform en/of de website, noch voor de schade die eruit voortvloeit.

8. Welke gegevens worden bewaard en voor welke doeleinden?

8.1. Van onze zakelijke relaties :
Onze zakelijke relaties zijn onze klanten, leveranciers en actieve prospecten. Truckador verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zaken worden gedaan. Doel voor deze verwerking is het verstrekken van informatie over de diensten, om zakelijke relaties te onderhouden en de afgesloten contracten goed te beheren zowel op administratief als operationeel vlak. Om jou te contacteren en te identificeren, voor ons klanten, leveranciers en prospectenbeheer verwerken we de volgende gegevens: naam, voornaam, e-mailadres, gsm nummer, functie, BTW nummer en financiële gegevens.

8.2. Van de professionele chauffeurs :
De professionele chauffeurs zijn de medewerkers van onze klanten. Wettelijk zijn de professionele chauffeurs verplicht om binnen een termijn van 5 jaar bijscholingen te volgen. Zoniet vervalt het rijbewijs van deze chauffeurs. Het doel van deze verwerking is om de klanten van Truckador te ondersteunen in het opvolgen van het opleidingsplan en de vervaldatum van het rijbewijs. Hiervoor worden de volgende persoonsgegevens verwerkt : naam, voornaam, adres, geboortedatum, e-mail adres geslacht, nationaliteit, rijksregisternummer, vervaldatum rijbewijs, datum medische controle, gevolgde opleidingen.

8.3. Van de lesgevers :
De lesgevers verzorgen de opleidingen aan de professionele chauffeurs en de particulieren, kandidaten bij de rijschool. De volgende persoonsgegevens verwerken we van onze lesgevers : naam, voornaam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, gsmnummer, professionele ervaring, btw-nummer en financiële gegevens.

8.4. Van onze partners:
Onze partners ondersteunen ons in de operationele verwerking van de opleidingen. Zij stellen hun pand ter beschikking, verzorgen de catering tijdens de opleiding en schrijven potentiële cursisten in. De volgend persoonsgegevens verwerken we : naam, voornaam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en gsm-nummer, btw nummer en financiële gegevens

8.5. Van onze kandidaten voor de rijschool en hun begeleiders.
De particulieren die hun rijbewijs wensen te behalen en hun begeleiders volgen de passende opleiding in onze rijschool. Om de nodige wettelijke attesten van de gevolgde opleidingen af te kunnen leveren en om de kandidaat te identificeren, verwerken we de volgend informatie : naam, voornaam, adres, e-mailadres, geslacht, foto, geboortedatum, telefoonnummer, gsmnummer, taal, rijksregisternummer, identiteitskaartnummer, gevolgde en datum van de opleiding.8.6. Indien u de Website en/of het Platform bezoekt als Gebruiker, zullen bepaalde gegevens automatisch worden verzameld. Deze gegevens betreffen hoofdzakelijk uw internet browser (indien u de Truckador website bezoekt), uw besturingssysteem, de pagina’s en informatie die werden geconsulteerd op het Platform, de totale tijd van het bezoek aan of gebruik van het Platform, de domeinnaam van de website die u naar de geconsulteerde webpagina heeft geleid.

8.7. Indien u een Gebruiker bent van de Website en/of het Platform, verbindt Truckador deze gegevens aan de (persoons)gegevens die u hebt overgemaakt of ingevuld om zo de gehele site aan uw voorkeur aan te kunnen passen.

8.8. Beelden van bewakingscamera’s worden tijdelijk opgeslagen. We kunnen camera’s gebruiken in en rond onze gebouwen en winkels. Als het om bewakingscamera’s gaat dan respecteren we de wettelijke regels. U herkent de gebouwen onder camerabewaking aan een duidelijke zichtbare sticker.
Beeldopnames worden maximaal 15 dagen bewaard. Uitzonderingen hierop zijn:

 • als de opgenomen beelden nuttig zijn voor de bewijsvoering van een misdrijf of overlast.
 • een schade te bewijzen.
 • een dader, een getuige of een slachtoffer te identificeren.

9. Over het delen en bewaren van uw persoonsgegevens

9.1. Wij delen uw gegevens alleen met personen, die van ons uitdrukkelijk de toestemming hebben gekregen, indien ze deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren. Deze personen zullen uw gegevens verwerken onder dezelfde grond als wij ze van u gekregen hebben.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens doen we een beroep op verschillende verwerkers. Dit zijn onze onderaannemers die in onze opdracht aan persoonsgegevensverwerking doen. Truckador werkt enkel met verwerkers die dezelfde veiligheden op technisch en operationeel vlak garanderen.
Wij delen uw gegevens verder alleen als we hiertoe door een wet of overheidsbevel worden toe verplicht.

9.2. Truckador gebruikt uw persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen. Wanneer dit doel bereikt is, worden de gegevens verwijderd.
Het uitgangspunt voor het bijhouden van de persoonsgegevens van onze kandidaten, begeleiders en professionele chauffeurs is de wettelijke bewaartermijn.
De persoonsgegevens van potentiële nieuwe klanten, de prospecten, bewaren we initieel 5 jaar. Mocht er in deze periode een contact geweest zijn tussen de prospect en Truckador dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 5 jaar in.
De persoonsgegevens van bestaande klanten, leveranciers, onderaannemers, …., bewaren we initieel 10 jaar. Mocht er in deze periode een nieuw contact geweest zijn, dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 10 jaar in.

10. Gegevens die automatisch worden opgeslagen op uw computer of toestel – cookies en voorkeursgegevens

10.1. Wanneer u de Website en/of het Platform gebruikt, slaat Truckador bepaalde gegevens op uw computer of toestel op. Dit kan bestaan uit bepaalde kleine stukken tekst, « cookies » in het kader van de Truckador website en voorkeursgegevens in het kader van mobiele applicaties, die toelaten aan Truckador om in meerdere opzichten uw ervaring van de Website of het Platform te verbeteren. Deze cookies en voorkeursgegevens (hieronder gezamenlijk “cookies” genoemd) laten Truckador toe om de Website en/of het Platform aan uw voorkeuren aan te passen en om haar service te verbeteren. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van de Website en/of het Platform, andere dienen om de werking ervan en uw gebruikservaring te verbeteren.

 • Strikt noodzakelijke cookies worden gebruikt om:
  • te onthouden op welke opleiding(en) er werd(en) ingeschreven;
  • te onthouden in welke fase van uw bestelling u zit.
 • Functionele cookies worden gebruikt om:
  • uw logingegevens te onthouden
  • uw verbinding met het Platform te beveiligen
  • ervoor te zorgen dat het uitzicht van het Platform consistent is
 • Analytische cookies worden gebruikt om:
  • het Platform krachtiger te doen presteren door de laadduur van de pagina's die u bezoekt te verminderen
  • de gebruikservaring te verbeteren
 • Targeting cookies worden gebruikt om:
  • informatie te versturen naar en te verkrijgen van andere websites, op basis waarvan Truckador en deze derden hun reclame kunnen aanpassen.

10.2. Door het vakje aan te vinken wanneer u voor de eerste maal de website Truckador bezoekt of door het vakje aan te vinken op het moment van aanmelding, aanvaardt u dat een (of de) cookie(s) worden geïnstalleerd op uw computer, waardoor de opslag van informatie met betrekking tot de gebruikte taal, de meest bezochte rubrieken van de website en aanvaardt u ook dat Truckador toegang verkrijgt tot de opgeslagen informatie. Die opslag en toegang tot informatie maakt een verwerking van persoonsgegevens uit met als finaliteit om bovengenoemde doelen te bereiken. De internetgebruiker kan op ieder moment en gratis, zijn toestemming intrekken door een e-mail te versturen naar het adres info@truckador.be

10.3. De meeste van de internet browsers bieden de mogelijkheid om cookies van uw computer of toestel te wissen, om alle cookies te blokkeren of geven een waarschuwing wanneer een cookie zich wenst te installeren. Voor meer informatie over deze functies, kan u de instructies van uw internet browser of uw handleiding volgen. Opgelet, bepaalde functies en programma’s van de Truckador website kunnen ontoegankelijk worden wanneer cookies worden gewist of geblokkeerd.

11. Wijzigingen aan de Policy met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

11.1 De onderhavige Policy met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is de enige erkende verklaring van Truckador met betrekking tot het gebruik en de verzameling van persoonsgegevens via het Platform evenals met betrekking tot het gebruik en de publicatie van deze gegevens. Andere verklaringen hebben geen enkele juridische waarde, noch enige bindende kracht voor Truckador, en kunnen de onderhavige Policy niet vervangen en kunnen niet beschouwd worden als een meest recente versie of een wijziging van de onderhavige Policy.

11.2 Truckador kan regelmatig de onderhavige Policy herzien. Bij elke significante wijziging van haar inhoud zal een bericht op het Platform worden geplaatst om de Gebruikers hierover in te lichten.

12. De leidende toezichthoudende autoriteit voor Truckador

12.1 Voor Truckador is de Belgische toezichthoudende autoriteit de leidende autoriteit:

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00 / Contact@apd-gba.be

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen