visit tracker on tumblr

Privacypolicy bij GC Advice

                       

1.     Algemeen

1.1   Elk gebruik van de website (voor het consulteren van het aanbod van opleidingen alsook voor het overgaan tot inschrijving (bestelling) van de opleiding, hierna de “Website”) en van het platform, zijnde (i) enerzijds een algemeen toegankelijk online portaal via hetwelk u, als de Aangestelde (zijnde elke werknemer, aangestelde, zaakvoerder of bestuurder) van de Klant het opleidingstraject van de (verschillende) chauffeurs in dienst van de Klant kunnen volgen met visualisatie van de reeds gevolgde en nog te volgen opleidingen (hierna het “Algemeen Toegankelijk Luik”); en (ii) anderzijds een afzonderlijk online portaal  voor betalende Klanten voor het zelfstandig beheer en administratie, aanpassing en opvolging van het opleidingstraject van de (verschillende) chauffeurs in dienst van de Klant (zijnde betalende beheertool, hierna het “Betalend Luik”; het Algemeen Toegankelijk Luik en het Betalend Luik worden hierna gezamenlijk aangeduid als het “Platform”), impliceert dat u als gebruiker van het Platform (hierna “Gebruiker”) kennis heeft genomen van en dat u akkoord gaat met alle clausules van de onderhavige privacyverklaring (hierna “Policy”).

1.2   Gelieve de Website en het Platform niet te gebruiken wanneer u niet akkoord gaat met één of meerdere aspecten van deze Policy met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Uw gebruik van de Website en het Platform geeft aan dat u ons privacy beleid zoals beschreven in deze Policy hebt gelezen en aanvaard.

 

2.     Bescherming van uw meegedeelde persoonsgegevens, een prioriteit voor GC-Advice

2.1   GC-Advice BVBA met maatschappelijke zetel te te 8450 Bredene, Vijverstraat 3, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0896.043.933 (hierna “GC-Advice”) is begaan met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de Gebruikers van de Website en/of het Platform en van de meegedeelde gegevens op de Website en/of het Platform. GC-Advice beseft dat vele Gebruikers van de Website en/of het Platform bezorgd zijn over de informatie die ze verstrekken, aanleveren of ingeven en hoe GC-Advice deze informatie gebruikt en behandelt. Deze Policy is ontwikkeld om deze belangen te behandelen en te behartigen.

2.2   De bescherming van persoonsgegevens is een prioriteit voor GC-Advice en GC-Advice verbindt zich ertoe om de confidentialiteit van de gegevens die haar worden meegedeeld of waartoe zij toegang heeft te waarborgen. Elke verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 

3.     Verantwoordelijke voor de verwerking en Verwerker

3.1    GC-Advice treedt enkel op als verwerker en dus niet als verantwoordelijke voor de verwerking van door U meegedeelde (persoons)gegevens bij het gebruik van de Website en/of het Platform.

 

4.     Toegang tot het Platform als « Gebruiker »

4.1   Om op de Website opleidingen te boeken, moet u, als Aangestelde van de Klant, uzelf en de Klant online inschrijven en hierbij de gevraagde gegevens (met inbegrip van, doch niet beperkt tot de vennootschapsgegevens van de Klant, waaronder  het ondernemingsnummer) aanleveren.

4.2   Om het Platform te kunnen gebruiken en gebruik te maken kunnen maken van de verschillende diensten en functionaliteiten van het Platform, moet u zich online inschrijven (door Gebruiker te worden van het Platform), overeenkomstig de bepalingen uit de Algemene voorwaarden.

4.3   Om het Algemeen Toegankelijk Luik van het Platform te kunnen gebruiken dient de Klant reeds geregistreerd te zijn op de Website en dient u, zijnde de Aangestelde van de Klant bij het eerste gebruik van het Platform een account aan te maken om op het Platform te kunnen inloggen. Voor het aanmaken van een account alsook voor het inloggen op het Platform zal u (als Gebruiker) dienen te beschikken over de registratiegegevens van de Klant (met inbegrip van de vennootschapsgegevens van de Klant, waaronder het ondernemingsnummer).

4.4   Toegang tot het Betalend Luik van het Platform is enkel mogelijk voor de Aangestelde van een Klant die reeds voorafgaandelijk voor de bijkomende beheertool hebben betaald.

 

5.     Doel van de verwerking van persoonsgegevens

5.1   De persoonsgegevens die worden meegedeeld aan GC-Advice bij gebruik van de Website en/of het Platform (met inbegrip van identificatie- of vennootschapsgegevens, contactgegevens en locatiegegevens waar meegedeeld), worden verwerkt om GC-Advice toe te laten volgende doelen te verwezenlijken:

 • ervoor te zorgen dat haar producten en diensten in optimale kwaliteit geleverd worden;
 • de commerciële band met de Gebruiker te beheren, en te verzekeren dat er navolging wordt gegeven aan de verzoeken die aan haar worden gericht en de bestellingen (inschrijven op opleidingen) die bij haar worden geplaatst;
 • het promoten van producten en diensten die worden aangeboden door GC-Advice en GC-Advice+ VZW, met maatschappelijke zetel te 8450 Bredene, Vijverstraat 3, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0822.777.457
 • leveren van de diensten (aanbieden van opleidingen) op de Website;
 • het leveren van beheer- en consultatiediensten in de beschikbare tool op het Algemeen Toegankelijk Luik van het Platform
 • leveren van diensten (beheer, consultatie en administratietool waarbij de overzichten handmatig kunnen worden aangevuld of aangepast) op het Betalend Luik van het Platform;
 • het optimaliseren van het beheer en de inhoud van het Platform;
 • Het naleven van de wettelijke of reglementaire bepalingen die op GC-Advice rusten.

5.2   Wanneer u onze Website bezoekt en/of het Platform gebruikt, verschaft u als Gebruiker twee soorten informatie:

 • (persoonlijke) informatie en gegevens van u (als Aangestelde), de Klant en de chauffeurs in dienst van de Klant, die u bewust kenbaar wenst te maken en die op individuele basis per Klant verzameld worden ; en
 • algemene gebruikersinformatie die geen persoonlijk identificeerbare informatie bevat en die op geaggregeerde basis verkregen wordt telkens als u het Platform gebruikt (zie artikel 8 en 9).

5.3   GC-Advice nodigt de Gebruikers die de Website en/of het Platform gebruiken uit om vragen te stellen en opmerkingen te geven met betrekking tot de verschillende rubrieken van de Website en/of het Platform. De e-mailadressen en bepaalde andere gegevens van de Gebruikers worden verzameld om toe te laten om eenvoudiger te kunnen antwoorden op de gestelde vragen.

5.4   Uw gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan de vzw GC-Advice+ en aan onderaannemers (ook deze van voormelde vzw, voor zover dit noodzakelijk of relevant is voor één van de bovenvermelde doeleinden. Indien de gegevens verstuurd worden naar vennootschappen die hun maatschappelijke zetel buiten de Europese Unie hebben, verbindt GC-Advice zich ertoe om alle redelijke maatregelen te nemen om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de gegevens te bewaren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

5.5   Alle elementen van de door u meegedeelde informatie en gegevens op de Website en/of het Platform kunnen worden beschouwd als persoonsgegevens (naam en gegevens van u, de Klant, gegevens van de desbetreffende chauffeurs, rijbewijzen, etc.).

5.6   De gegevens worden verwerkt om de Website en/of het Platform toe te laten te functioneren en om:

 • de doelen te bereiken waarvoor de Website en het Platform werden opgericht (aanbieden van opleidingen, informatie over de producten en/of diensten die door GC-Advice worden aangeboden of verschaft, reserveren/vastleggen van opleidingen, beheer van opleidingen en/of beheer van de door U meegedeelde gegevens, toegang en gebruik tot het Algemeen Toegankelijk Luik en - indien van toepassing - het Betalend Luik);
 • om het beheer van de Website en het Platform te optimaliseren; en
 • om de kwaliteit van de GC-Advice producten en diensten te verbeteren.

5.7   Mits uw akkoord, kunnen deze gegevens ook worden gebruikt door GC-Advice voor marketing en promotiedoeleinden, die aanleiding geven tot hun verspreiding zowel intern als extern, door elk technisch middel. In dit kader en om dit te bereiken kunnen bestanddelen van de meegedeelde gegevens, die gebruikt worden door GC-Advice verstuurd worden naar de vzw GC-Advice+ en naar onderaannemers (ook deze van voormelde vzw), voor zover dit noodzakelijk of relevant is voor één van de bovenvermelde doeleinden. Indien deze bestanddelen verstuurd worden naar vennootschappen die hun maatschappelijke zetel hebben buiten de Europese Unie, verbindt GC-Advice zich ertoe om alle redelijke maatregelen te nemen om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de gegevens te bewaren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

5.8   Door de Website te bezoeken of te gebruiken en het Platform te gebruiken, aanvaardt u ten volle kennis te hebben genomen van het feit dat de verwerking zal plaatsvinden met het oog op het bereiken van bovengenoemde doelen.

 

6.     Welke rechten heeft u op uw gegevens?

6.1   U hebt op ieder moment het recht om u gratis te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens alsook van de door u meegedeelde gegevens voor direct marketing doeleinden.

6.2   U beschikt op ieder moment over een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot de door u meegedeelde gegevens.

Om uw rechten uit te oefenen volstaat het om een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek te verzenden aan de verantwoordelijke voor de verwerking, GC-Advice, Pr. Elisabethlaan 81  B-8450 Bredene (of via e-mail info@gcadvice.be), met tevens een kopie van uw identiteitskaart als bijlage en vermelding van uw functie of hoedanigheid binnen het bedrijf dat klant is van GC-Advice.

6.3   Voor al uw vragen, kan u contact opnemen via de website GC-Advice of door onze klantendienst op te bellen op het nummer 059/445380.

6.4   Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 kan u bijkomende informatie inwinnen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, B-1000 Brussel.

 

7.     Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

7.1   Om in de mate van het mogelijke te vermijden dat onbevoegde personen toegang zouden verkrijgen tot de Website en het Platform en persoonsgegevens zouden aanpassen, kopiëren, of verkeerdelijk gebruiken, heeft GC-Advice verschillende maatregelen getroffen en strikte organisatorische en veiligheidsprocedures in het leven geroepen vanaf de verzameling van de gegevens tot aan hun bewaring. Het is voornamelijk om die reden dat de paswoorden die worden meegedeeld door de Gebruikers om toegang te verkrijgen tot de Website en het Platform zijn versleuteld.

7.2   GC-Advice wenst niettemin de aandacht van de bezoekers en Gebruikers van de Website alsook de Gebruikers van het Platform in zijn geheel te vestigen op het feit dat geen enkel netwerk, en vooral het internet, niet volledig veilig is. Behalve in geval van bedrog of zware fout, kan GC-Advice niet aansprakelijk gesteld worden in het geval van verlies, schade, of ongeoorloofde verwerving van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van het gebruik van het Platform en/of de website, noch voor de schade die eruit voortvloeit.

7.3   GC-Advice verstrekken toegang tot de door uw meegedeelde (persoonlijk identificeerbare) gegevens indien dit van rechtswege verzocht wordt, om medewerking te verlenen aan de politie of aan een juridische procedure of om de veiligheid en rechten van het publiek te beschermen. Uitsluitend in deze omstandigheden wordt de informatie voor deze limitatieve doeleinden medegedeeld.

 

8.     Welke gegevens worden bewaard?

8.1   Indien u de Website en/of het Platform bezoekt als Gebruiker, zullen bepaalde gegevens automatisch worden verzameld. Deze gegevens betreffen hoofdzakelijk uw internet browser (indien u de GC-Advice website bezoekt), uw besturingssysteem, de pagina’s en informatie die werden geconsulteerd op het Platform, de totale tijd van het bezoek aan of gebruik van het Platform, de domeinnaam van de website die u naar de geconsulteerde webpagina heeft geleid.

8.2   Indien u een Gebruiker bent van de Website en/of het Platform, verbindt GC-Advice deze gegevens aan de (persoons)gegevens die u hebt overgemaakt  of ingevuld om zo de gehele site aan uw voorkeur aan te kunnen passen.

 

9.     Gegevens die automatisch worden opgeslagen op uw computer of toestel – cookies en voorkeursgegevens

9.1   Wanneer u de Website en/of het Platform gebruikt, slaat GC-Advice bepaalde gegevens op uw computer of toestel op. Dit kan bestaan uit bepaalde kleine stukken tekst, « cookies » in het kader van de GC-Advice website en voorkeursgegevens in het kader van mobiele applicaties, die toelaten aan GC-Advice om in meerdere opzichten uw ervaring van de Website of het Platform te verbeteren. Deze cookies en voorkeursgegevens (hieronder gezamenlijk “cookies” genoemd) laten GC-Advice toe om de Website en/of het Platform aan uw voorkeuren aan te passen en om haar service te verbeteren. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van de Website en/of het Platform, andere dienen om de werking ervan en uw gebruikservaring te verbeteren.

 • Strikt noodzakelijke cookies worden gebruikt om:

◦     te onthouden op welke opleiding(en) er werd(en) ingeschreven;

◦     te onthouden in welke fase van uw bestelling u zit.

 • Functionele cookies worden gebruikt om:

◦     uw logingegevens te onthouden

◦     uw verbinding met het Platform te beveiligen

◦     ervoor te zorgen dat het uitzicht van het Platform consistent is

 • Analytische cookies worden gebruikt om:

◦     het Platform krachtiger te doen presteren door de laadduur van de pagina's die u bezoekt te verminderen

◦     de gebruikservaring te verbeteren

 • Targeting cookies worden gebruikt om:

◦     informatie te versturen naar en te verkrijgen van andere websites, op basis waarvan GC-Advice en deze derden hun reclame kunnen aanpassen.

9.2   Door het vakje aan te vinken wanneer u voor de eerste maal de website GC-Advice bezoekt of door het vakje aan te vinken op het moment van aanmelding, aanvaardt u dat een (of de) cookie(s) worden geïnstalleerd op uw computer, waardoor de opslag van informatie met betrekking tot de gebruikte taal, de meest bezochte rubrieken van de website en aanvaardt u ook dat GC-Advice toegang verkrijgt tot de opgeslagen informatie. Die opslag en toegang tot informatie maakt een verwerking van persoonsgegevens uit met als finaliteit om bovengenoemde doelen te bereiken. De internetgebruiker kan op ieder moment en gratis, zijn toestemming intrekken door een e-mail te versturen naar het adres info@gcadvice.be

9.3   De meeste van de internet browsers bieden de mogelijkheid om cookies van uw computer of toestel te wissen, om alle cookies te blokkeren of geven een waarschuwing wanneer een cookie zich wenst te installeren. Voor meer informatie over deze functies, kan u de instructies van uw internet browser of uw handleiding volgen. Opgelet, bepaalde functies en programma’s van de GC-Advice website kunnen ontoegankelijk worden wanneer cookies worden gewist of geblokkeerd.

 

 1. 10.   Wijzigingen aan de Policy met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

10.1 De onderhavige Policy met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is de enige erkende verklaring van GC-Advice met betrekking tot het gebruik en de verzameling van persoonsgegevens via het Platform evenals met betrekking tot het gebruik en de publicatie van deze gegevens. Andere verklaringen hebben geen enkele juridische waarde, noch enige bindende kracht voor GC-Advice, en kunnen de onderhavige Policy niet vervangen en kunnen niet beschouwd worden als een meest recente versie of een wijziging van de onderhavige Policy.

10.2 GC-Advice kan regelmatig de onderhavige Policy herzien. Bij elke significante wijziging van haar inhoud zal een bericht op het Platform worden geplaatst om de Gebruikers hierover in te lichten.

 

11.   Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

11.1 Deze Policy wordt exclusief beheerst door en moet geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgisch recht.

11.2 Alle  geschillen die uit of met betrekking tot deze Overeenkomst mochten ontstaan, zullen definitief worden beslecht voor de rechtbanken van West-Vlaanderen afdeling Brugge.